Algemene voorwaarden

Dienstverlening Klus in de Wijk

 

Download hier de Algemene Voorwaarden 

 

 

KLUS IN DE WIJK

 

1.       Algemeen

1.1     Klus in de Wijk is een onderdeel van Stichting Frion, gevestigd te (8021 ET) Zwolle aan het adres Govert Flinckstraat 31, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 05067463.

1.2     Klus in de Wijk heeft geen winstoogmerk en is geen professioneel klusbedrijf. Klus in de Wijk is een initiatief van een aantal zorgaanbieders uit Zwolle, waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met begeleiding klussen uitvoeren.

1.3     De Klus of Klussen die door Klus in de Wijk worden uitgevoerd bestaan uit alledaagse huis-tuin-en-keuken-klussen, en worden uitgevoerd zoals de gemiddelde consument een dergelijke klus zou uitvoeren.

1.4     Een Klant van Klus in de Wijk is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Klus in de Wijk opdracht heeft gegeven om een bepaalde Klus - zelfstandig of samen met de Klant - uit te voeren en welke opdracht door Klus in de Wijk is aanvaard.

1.5     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Klus in de Wijk en elke Overeenkomst tussen de Klant en Klus in de Wijk in verband met een Klus. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt door Klus in de Wijk uitdrukkelijk afgewezen.

 


2       Het aannemen en uitvoeren van de Klus

2.1     Klus in de Wijk kan een Klus te allen tijde weigeren, zonder opgaaf van redenen te geven.

2.2     Een Klus kan (gedeeltelijk) bestaan uit vervoer van zaken, maar Klus in de Wijk voert geen vervoer uit in de zin van de Wet wegvervoer goederen. Opdrachten die (gedeeltelijk) onder de Wet wegvervoer goederen vallen, zullen door Frion worden geweigerd.

2.3     Na voorafgaand overleg en met toestemming van Klus in de Wijk bestaat de mogelijkheid dat de Klant de Klus samen met een of meer van de medewerkers van Klus in de Wijk uitvoert. De Klant voert de werkzaamheden in dat geval geheel voor eigen risico uit.

2.4     Klus in de Wijk zal de Klus naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, waarbij het uitgangspunt is dat de klus wordt uitgevoerd zoals een gemiddelde consument een dergelijke klus zou uitvoeren. Klus in de Wijk heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.


3.       Opschorting, ontbinding, opzegging

3.1     Klus in de Wijk mag haar werkzaamheden opschorten of de Overeenkomst ontbinden indien de Klant haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of Klus in de Wijk goede grond heeft te vrezen dat de Klant haar verplichtingen niet zal nakomen.

3.2     Indien Klus in de Wijk haar werkzaamheden opschort en/of de Overeenkomst wordt ontbonden, is Klus in de Wijk niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.

3.3     Indien de Klant een opdracht tussentijds opzegt, zullen de op dat moment reeds verrichte werkzaamheden integraal in rekening worden gebracht.


4       Prijs/offerte

4.1     De door Klus in de Wijk afgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.

4.2     Klus in de Wijk maakt onderscheid in prijzen tussen particuliere en zakelijke klanten. Aan particuliere klanten die een uitkering op bijstandsniveau ontvangen biedt Klus in de Wijk daarnaast een gereduceerd tarief aan. De beoordeling van welk tarief van toepassing is bij een Klant en/of een Klus, is voorbehouden aan Klus in de Wijk. Het staat Klus in de Wijk vrij om naar eigen inzicht in specifieke situaties van voorgaande indeling af te wijken.

4.3     Een afgegeven prijs is ten allen tijde vrijblijvend. Aan eventuele verschrijvingen kunnen door een Klant geen rechten worden ontleend.


5    Betaling

5.1    Betaling dient plaats te vinden bij het gereedkomen van de Klus, tenzij door Klus in de Wijk een factuur is uitgereikt met daarop een afwijkende betalingstermijn. In dat geval dient de factuur betaald te worden binnen de daarvoor in deze factuur vermelde termijn of – bij gebreke daarvan – binnen een termijn van 21 dagen na de datum van deze factuur.

5.2    Indien Klus in de Wijk dat nodig acht kan zij van de Klant een aanbetaling verlangen ten hoogte van 25% van bedrag dat bij gereedkomen van de opdracht (naar verwachting) verschuldigd is.

5.3    Bij niet tijdige betaling is de Klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

5.4    Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Staffel BIK (welke is de raadplegen via de website van de Nederlandse rechtspraak: www.rechtspraak.nl).


6    Onderzoek en klachten

6.1    Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 5 dagen nadat de Klus is afgerond schriftelijk en gemotiveerd bij Klus in de Wijk worden ingediend, bij gebreke waarvan vaststaat dat Klus in de Wijk naar behoren de Klus heeft uitgevoerd.

6.2    Het indienen van een Klacht neemt niet weg dat de Klant de overeengekomen prijs moet betalen. 


7    Aansprakelijkheid

7.1    Klus in de Wijk is tegenover een Klant slechts aansprakelijk voor directe schade van de Klant, dat wil zeggen schade die het rechtstreekse gevolg is van enige toerekenbare tekortkoming van (medewerkers van) Klus in de Wijk zelf. 

7.2    Klus in de Wijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die (mede) is ontstaan door of het gevolg is van het handelen van een Klant die, zoals is opgenomen in art. 0, samen met de medewerkers van Klus in de Wijk een Klus uitvoert.

7.3    Indien en voor zover Klus in de Wijk voor schade van de Klant aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder een (eventuele) aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van Klus in de Wijk wordt erkend en uitbetaald, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van Klus in de Wijk onder die verzekering.
 
7.4    Indien om welke reden dan ook geen uitkering van een verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Klus in de Wijk te allen tijde beperkt tot maximaal twee maal de overeengekomen prijs van de Klus waaruit de aansprakelijkheid van Klus in de Wijk is voortgevloeid, welk bedrag verder absoluut is gemaximeerd tot een bedrag van € 500,-.

8    Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1    Op alle Klus in de Wijk gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
8.2    Alle geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.